Sunday, 11 December 2011

Think twice

Air Pollution

Refleksi


 Berkaitan tugasan ini pula, saya dapat memahami kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis dengan lebih jelas lagi. Peluang untuk menghuraikan secara terperinci maklumat tentang lima kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dipilih dapat  membantu saya memahami dan mengenalpasti kelebihan dan kelemahan kaedah tersebut.

Selain itu, saya juga berpeluang untuk merancang satu pengajaran dan pembelajaran yang menggabungkan Kemahiran Mendengar dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis berdasarkan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dipilih. Pengalaman dan pengetahuan ini amat berharga bagi saya bukan sahaja pada hari ini malah pada masa akan datang. Hasil daripada tugasan ini, saya menyedari bahawa topik pengajaran kemahiran Bahasa Melayu amat penting dalam pengajaran dan pembelajaran. Topik ini akan membantu saya merancang langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran  yang lebih sistematik untuk memaksimumkan hasil pembelajaran murid.

Sunday, 27 November 2011

BBM

Pencemaran udara boleh mendatangkan kesan yang buruk kepada manusia. Pencemaran udara berlaku apabila terdapat gas-gas yang berbahaya di dalam udara. Gas-gas tersebut adalah seperti gas sulfur monoksida dan gas karbon monoksida.

Antara aktiviti yang menyebabkan pencemaran udara termasuklah pelepasan asap hitam oleh kenderaan dan kilang. Asap hitam yang dilepaskan ke udara boleh menjejaskan penglihatan dan mendatangkan rasa pedih pada mata. Penglihatan yang kabur boleh menyebabkan berlakunya kemalangan.

Selain itu, pembakaran terbuka di tempat pelupusan dan pembakaran sampah juga menyebabkan pencemaran udara. Pembakaran terbuka menghasilkan habuk yang halus ke udara.Habuk-habuk tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia melalui pernafasan dan menyekatkan pengaliran oksigen ke dalam salur darah. Hal ini boleh mendatangkan pelbagai penyakit seperti batuk, barah, asma dan anemia.

Oleh sebab itu, pelbagai langkah harus diambil untuk mencegah pencemaran udara. Antaranya termasuklah melaksanakan pendidikan alam sekitar yang merentas kurikulum. Penggubalan dan penguatkuasaan undang-undang alam sekitar juga mesti ditekankan bagi mengekalkan keseimbangan ekosistem.

SOALAN :
1. Bagaimanakah pencemaran udara berlaku?
     Jwp :Pencemaran udara berlaku apabila terdapat gas-gas yang berbahaya di dalam udara.

2. Apakah aktiviti yang menyebabkan pencemaran udara?
    Jwp : Antara aktiviti yang menyebabkan pencemaran udara termasuklah pelepasan asap hitam 
               oleh kenderaan dan kilang serta pembakaran terbuka

3. Apakah jenis penyakit yang disebabkan oleh pencemaran udara?
    Jwp : Penyakit yang disebabkan oleh pencemaran udara ialah batuk, barah, asma dan anemia.

4. Nyatakan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencegah pencemaran udara.
    Jwp : Langkah-langkah yang harus diambil untuk mencegah pencemaran udara seperti       
              melaksanakan  pendidikan alam sekitar yang merentas kurikulum, penggubalan dan 
              penguatkuasaan undang-undang 

Punca Pencemaran Udara
1. Pelepasan asap hitam oleh kenderaan dan kilang.
2. Pembakaran terbuka di tempat pelupusan dan pembakaran sampah.

Kesan Pencemaran Udara
1. Menjejaskan penglihatan
2. Menyekat pengaliran oksigen ke dalam saluran darah.
3. Mendatangkan pelbagai jenis penyakit.

Cara Atasi 
1. Melaksanakan pendidikan alam sekitar.
2. Penguatkuasaan undang-undang alam sekitar.


Lengkapkan ayat dengan menggunakan kata adjektif yang sesuai.

buruk        hitam        pedih        kabur        halus

1. Mata saya terasa _________ kerana kena serbuk lada.
2. Encik Wong memandu keretanya dengan berhati-hati keranan penglihatannya ________akibat jerebu.
3. Pembakaran terbuka menghasilkan habuk yang _________ ke udara.
4. Pelepasan asap _________ oleh kenderaan dan kilang menyebabkan pencemaran udara.
5. Pencemaran alam sekitar boleh mendatangkan kesan yang _________ kepada manusia.

Saturday, 26 November 2011

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tahun                                     : 5A
Tarikh                                     : 7 November  2011
Masa                                      : 8.00 pagi – 8.30 pagi ( 30 minit )
Bilangan Murid                    : 40 orang
Mata Pelajaran                     : Bahasa Malaysia
Tema                                      : Alam Sekitar
Tajuk                                      : Pencemaran Udara

Hasil Pembelajaran             :
Fokus Utama                       
5.1       Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul
            dan memahami perkara yang dibaca.
            Aras 2 (ii)       Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks.
Fokus Sampingan
9.2       Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar
            dan dibaca.
            Aras 2 (i)        Mencatat nota dalam bentuk grafik.
Objektif
Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:
1.    Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.
2.    Menulis isi-isi utama yang terdapat dalam teks dalam bentuk grafik.
3.    Melengkapkan ayat dengan menggunakan kata adjektif yang tepat.
Sistem Bahasa
 • Tatabahasa   : Kata Adjektif
 • Kosa kata      : pedih, kabur, halus.
Pengisian kurikulum
 • Ilmu                                        : Sains
 • Nilai                                        : Menyayangi alam sekitar
Kemahiran Bernilai Tambah
 • Kemahiran berfikir               : Mengecam
 • Belajara cara belajar            : bacaan intensif, mencatat nota.
 • Teori Kecerdasan Pelbagai
  • Verbal-linguistik
  • Interpersonal
  • Muzik
  • Naturalis
  Bahan bantu mengajar
  • Teks petikan
  • Lembaran kerja
  • Power Point
  Pengetahuan Sedia Ada:
  Murid-murid tahu membaca dengan lancar dan boleh mencari isi-isi penting yang terdapat dalam petikan.

         Langkah
  Masa
  Isi Pelajaran
  Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
  Catatan
  Set Induksi
  ( 4 minit )
  Pencemaran alam sekitar
  1. Guru menayangkan klip video tentang pencemaran alam sekitar.
  2. Guru bersoal-jawab dengan murid tentang mesej yang ingin disampaikan dalam tayangan tersebut.
  Kaedah:
  Pembelajaran berbantukan komputer

  KP: Muzik, Naturalis


  Langkah 1
  ( 5 minit )
  Pencemaran udara


  1.Guru mengedarkan teks kepada semua murid.
  2. Murid membaca teks tersebut secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul.
  3. Guru membetulkan sebutan dan intonasi berdasarkan bacaan itu.
  4. Murid membaca teks tersebut secara kumpulan.
  BMM:  Teks Pencemaran Udara

  KP: Verbal Linguistik

  Pendekatan:
  Berpusatkan bahan  Langkah 2
  ( 4 minit )
  Pencemaran udara
  Menjawab soalan pemahaman  1. Guru membimbing murid memahami isi kandungan teks.
  2. Secara rawak, guru memilih beberapa orang murid untuk menjawab soalan pemahaman secara lisan.


  Nilai:
  Bekerjasama

  KB: menjana idea

  KP: Verbal Linguistik

  Pendekatan:
  Berpusatkan Murid


  Langkah 3
  ( 8 minit )
  Perbincangan dalam kumpulan.
  Mengenalpasti punca, kesan dan cara mengatasi pencemaran udara yang terdapat dalam teks.
  1. Murid-murid dibahagikan kepada empat kumpulan.
  2. Setiap kumpulan diminta untuk mencari punca, kesan dan cara mengatasi pencemaran udara berdasarkan teks tersebut.
  3. Setiap kumpulan     membentangkan hasil perbincangan mereka di hadapan kelas.
  4. Murid membaca jawapan tersebut berdasarkan Power Point yang ditayangkan oleh guru sebagai pengukuhan.

  Nilai:
  Bekerjasama

  KB: Mengecam

  KP: Interpersonal

  Kaedah:
  PembelajaranKoperatif dan kolaboratif,
  Pembelajaran berbantukan komputer

  Teknik:
  Perbincangan


  Langkah 4
  ( 5 minit )

  1. Guru membimbing murid memberi maksud kata adjektif yang terdapat dalam teks tersebut.
  2. Murid diberi lembaran kerja untuk melengkapkan ayat dengan menggunakan kata adjektif yang sesuai.
  3. Guru berbincang jawapan dengan murid.

  KB: Menilai

  KP: Verbal Linguistik

  Kaedah:
  Pembelajaran kontekstual
  Penutup
  ( 4 minit )
  Lagu Tabiat ‘Tak-Pa’ Bumi Binasa versi Atuk Oh Atuk
  Penerapan nilai murni


  1. Murid menyanyikan lagu.
  2. Guru membimbing murid nenyatakan nilai-nilai murni yang terdapat dalam pelajaran hari ini.

  Nilai:  Sayangi alam sekitar
  Kebersihan

  KB: Merumus

  KP: Muzik, Naturalis

  Kaedah:
  Pembelajaran berbantukan komputer